Všeobecné podmienky používania stránky Egogram.sk

Prevádzkovateľ Internetovej stránky

TV2000 s.r.o.
Podjavorinskej 7,
Bratislava 811 03
Slovenská republika
IČO: 35705850
DIČ: 2021003952
IČ DPH: SK2021003952
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro., Vložka číslo: 12818/B
Ďalej len „Prevádzkovateľ.“
Kontaktný e-mail: info@egogram.sk

Užívateľ

Užívateľom sa rozumie každý návštevník internetovej stránky www.egogram.sk (ďalej len „ Internetová stránka “).

Práva a povinnosti Užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky Internetovej stránky. Používáním Internetovej stránky vyjadruje Užívateľ plný súhlas s týmito pravidlami a potvrdzuje, že si ich prečítal a porozumel im.

V prípade, že sa na Internetovej stránke vyskytne chyba, ktorá zabraňuje Užívateľovi v riadnom využívání Internetovej stránky, je Užívateľ oprávnený sa obrátiť na Prevádzkovateľa na jeho kontaktnom e-maili.

Užívateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy s Prevádzkovateľom len do chvíle, kedy nedošlo k plneniu zo strany Prevádzkovateľa a nedošlo k vyhodnoteniu testu.

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, výsledok Egogram testu (ďalej spoločne všetko len ako „Osobné údaje“) a to pre účely vyhodnotenia Egogram testu, pre účely plnenia záväzkov zo zmluvy o poskytovaní služieb a pre účely zasielania obchodných odkazov Prevádzkovateľom. Osobné údaje Užívateľa nebudú odovzdávané tretím osobám. Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Užívateľ môže požiadať Prevádzkovateľa na kontaktnom e-maili o odstránenie Osobných údajov z databázy a Prevádzkovateľ je povinný Užívateľovi v čo najkratšom termíne vyhovieť.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky Internetovej stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo k zmene týchto Všeobecných podmienok. Pozmenené Všeobecné podmienky potom vstupujú do platnosti dňom uveřejnenia na Internetovej stránke.

Vyhodnotenie Egogram testu

Vyhodnotenie testu na Internetovej stránke je podmienené zaplateným poplatku 11,50 EUR prostredníctvom elektronickej platby spoločnosti TrustPay vo forme prevodu na účet alebo platbou platobnou kartou. Užívateľ je po dokončení testu vyzvaný k platbe na stránkach spoločnosti TrustPay. Na základe úspešnej platby bude Užívateľ presmerovaný na stránku vyhodnotenia testu. Tento test si môže vytlačiť, odoslať na email alebo stiahnuť do svojho elektronického zariadenia vo formáte pdf. Výsledky testu sú k dispozícii na Internetovej stránke len jednorázovo a nie sú zálohované v databáze Prevádzkovateľa na Internetovej stránke.

Tieto Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti dobou uverejnenia na Internetovej stránke.

Vydané: V Bratislave dňa 16. 9. 2014